Kontakt :     Telefon : 776 691 516, 733 532 155     Provozovna : Zdiby, Zelená 64
Alter-eko s.r.o.
Displey

!!! DOTACE AŽ 127 500 Kč !!! KOTLÍKOVÉ DOTACE NOVĚ I PRO TEPELNÁ ČERPADLA!

Kontakt : Regina Winterová winterova.r@alter-eko.cz

Díky Ministerstvu životního prostředí a Státnímu fondu životního prostředí ČR můžete už od letošního roku získat až 127 500 Kč na tepelné čerpadlo. Dotace budou hradit evropské fondy, a proto si o peníze musí zažádat nejdříve kraje, které budou následně poskytovat finanční prostředky konečným uživatelům. Od poloviny ledna 2016 začínají krajské úřady přijímat žádosti o dotace.

Na co lze získat dotaci?

 • na zdroj vytápění a jeho instalaci
 • nová otopná soustava nebo její rekonstrukce
 • úprava spalinových cest
 • nenáročná opatření ke snížení energetické náročnosti budovy, např. dílčí výměna oken či zateplení střechy(max. 20 tis. Kč)
 • služby energetického specialisty
 • zpracování dokumentace
 • instalace solárně termické soustavy(nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění)

Jak požádat o dotaci?

V první řadě se informujte na vašem krajském úřadě, kdy vyhlásí výzvy pro občany.

Pokud konkrétní informace ke kotlíkovým dotacím ještě váš kraj nezveřejnil, můžete si přečíst základní pravidla, které pro kraje stanovilo MŽP, a které určitě budete muset pro získání kotlíkové dotace splnit: Základní pravidla pro fyzické osoby. Kraje však mohou základní pravidla pro občany ještě upravit popř. rozšířit.

Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 tis. Kč

Podporovaná zařízení budou uvedena v závazném seznamu vedeném SFŽP ČR

Výše podpory:

 • Kotel výhradně na uhlí 70 %
 • Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel 75 %
 • Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 80 %
+ dalších 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze:

1) v rodinných domech, kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti rodinného domu:
 • Zateplení střechy nebo půdních prostor
 • Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
 • Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
 • Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
 • Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
 • Dílčí výměna oken
 • Výměna vstupních a balkonových dveří
 • Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 • Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla
2) nebo v rodinných domech, kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplení, výměna oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie anebo průměrného součinitele prostupu tepla

3) nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám.

Co budete muset určitě povinně doložit:

 • Žádost o poskytnutí dotace – budou k dispozici na krajských úřadech.
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném palivu / používaných palivech.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
 • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb souvisejících s nastavením přidělování podpory.
Seznam registrovaných výrobků/kotlů i nejčastější dotazy naleznete na SFZP - kotlíkové dotace