Kontakt :     Telefon : 776 691 516, 733 532 155     Provozovna : Zdiby, Zelená 64
Alter-eko s.r.o.
Displey
Alter-eko s.r.o. - Etický kodex

Etický kodex

Společnost Alter – eko s.r.o. ve svém podnikání dodržuje platné legislativní a etické normy. Vedení a zaměstnanci společnosti jsou si vědomi toho, že plnění těchto norem je sice tichým, ale velmi důležitým spojencem mezi společností a jejími obchodními partnery. Základem úspěchu společnosti je uplatňování principu „náš zákazník – náš pán“. Proto společnost vytvořila Etický kodex, který stanovuje hodnoty Vnímavosti, Inovativnosti a Plnění závazků za základní pilíře, které jsou předpokladem pro získávaní a udržování důvěry zákazníků, která nás zavazuje.

Vnímavost:

 1. Chápeme naši činnost jako poslání přispět k zachování trvale udržitelného života a ekologické rovnováhy na naší planetě.

 2. Snažíme se rozumět v maximální možné míře potřebám našich zákazníků a orientace na jejich uspokojování v nejvyšší dosažitelné kvalitě je naší hlavní prioritou.

 3. Vždy jednáme čestně, chováme se zdvořile, s úctou a respektem vůči všem našim obchodním partnerům i zaměstnancům.

 4. Se zákazníky, dodavateli i státními institucemi rozvíjíme vztahy založené na vzájemné důvěře, profesionalitě, kvalitě a spolehlivosti ve všem našem konání.

 5. Ke konkurenci se chováme s respektem a uznáním, dodržujeme pravidla obchodní soutěže a neúčastníme se žádných kartelových dohod, které by mohly ohrozit zájmy zákazníka.
Inovativnost:
 1. V našem podnikání se neustále zdokonalujeme a prosazujeme řešení, která jsou ekologická a šetrná vůči okolnímu prostředí.

 2. Nové poznatky, které získáváme, pravdivě zákazníkům předáváme a nabízíme jim možnosti jejich uplatnění.

 3. Nehledáme překážky, ale zaměřujeme se na nové příležitosti, které se snažíme využívat ve prospěch celé společnosti a našich zákazníků.

 4. Věříme, že úspěchu můžeme dosáhnout jen týmovou prací našich zaměstnanců.

 5. Pomáháme svým obchodním partnerům neustále se zlepšovat a umožňujeme jim tak dosahovat lepších výsledků.
Plnění závazků:
 1. Každý zaměstnanec a spolupracovník naší společnosti si klade za cíl se neustále vzdělávat a udržovat vysoký stupeň znalostí vlastní iniciativou a nese odpovědnost za svůj profesionální rozvoj.

 2. Přebíráme plnou odpovědnost za jakékoliv naše rozhodnutí a důsledky vyplývající z našeho jednání.

 3. Udržujeme a chráníme majetek naší společnosti jakož i autorská práva a nezneužíváme majetek společnosti k osobnímu prospěchu.

 4. Nepřijímáme úplatky a neúčastníme se žádných nelegálních transakcí.

 5. Reklamace vyřizujeme včas k maximální spokojenosti zákazníků. Při oprávněné reklamaci se k zákazníkovi chováme s úctou a respektem k jeho potřebám.

 6. Vždy plníme naše závazky a sliby. Jsme vždy a za všech okolností zavázáni k dosahování výsledků vysoké kvality.

 7. Všem zainteresovaným stranám poskytujeme vždy pravdivé a úplné informace. Nedopouštíme se lži, klamavé reklamy a ani informace záměrně nezkreslujeme.

 8. Respektujeme práva a majetek druhých a to včetně práv k duševnímu vlastnictví, autorských práv apod.